ประวัติความเป็นมา

ประวัติหลวงพ่อปรองดอง โดยพระอาจารย์ทองดี

          ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2560 จำได้ว่าก่อนเข้าพรรษา 3 เดือนขณะที่ฉันหลับ ได้มีนิมิต ว่าฉันจะได้สร้างพระพุทธรูป ในนิมิตนั้น ฉันได้ฤกษ์ และได้พระนามมา ว่าเป็น วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ในนิมิต ได้ยินดำเนินสร้างไว้ว่าอย่างนั้นซึ่งตัวฉันเองก็เกิดความสงสัยในนิมิต ทั้งพระนามและ ฤกษ์ ในการสร้างฉันเองเลยตัดสินใจไปหาข้อมูลก่อนว่า พระนามที่ได้จากนิมิต มานั้นซ้ำกับใครหรือไม่ เมื่อฉันค้นหา ก็พบว่ามีพระนามการเขียนลักษณะตัวอักษรที่ใช้คล้ายคลึงกัน แต่มีจุดแต่งต่าง กัน ตรงสระ ซึ่งที่คล้ายคลึงนั้น เป็นพระคู่บ้าน คู่เมือง ของเมืองหนึ่ง ซึ่งพระนามในนิมิต มีพระนามเต็มว่า พระพุทธมหามณีนพรัตนะ ชื่อสามัญ หลวงพ่อปรองดอง

          จากนั้น ฉันเองก็เอาวันที่ซึ่งฉันได้จากนิมิต คือ วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ไปตรวจสอบว่ามันคือวันอะไรกันแน่ เมื่อนำไปตรวจสอบ จึงทราบว่าตรงกับวันเข้าพรรษา ของปีนั้น และยังเป็นวันสำคัญของชาติอีก ฉันเลยหมดข้อสงสัย ว่าทำไมต้องชื่อหลวงพ่อปรองดอง ก็เพื่อจะนำให้ชาติ ศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนาน หนุนนำช่วยเหลือสืบต่อไป

           เมื่อฉันได้ร่วงรู้ของมูลทั้งหมดแล้ว ฉันยังจำแม่นในนิมิต ว่าถ้าจะสร้างนั้นจะต้องบนที่ของตัวฉันเอง ซึ่งในขณะนั้นตัวฉันเอง ยังมิได้มีที่เป็นของตัวเอง แต่ตัวฉันเองก็ฝืนจะสร้างตามที่นิมิต ช่วงนั้นฉันใดมีโอกาสไปช่วยเหลืองานวัดที่วัดที่ฉันรู้จัก ฉันจึงขออนุญาต เจ้าอาวาสและทางคณะวัด เพื่อสร้าง พระพุทธมหามณีนพรัตนะ หรือหลวงพ่อปรองดอง ทั้งที่เตรียมทุกอย่างพร้อมแต่ก็มีเหตุยังไม่ได้เริ่มสร้างแต่ฉันก็ไม่เชื่อ  ฉันลองดำเนินการสร้างดู  จึงขอดำเนินการ 2-3 ที่ ขอสร้างตามวัดที่รู้จัก แแต่ยังสร้างไม่สำเร็จเพราะต้องรอที่ดิน ของตนเองก่อน จึงสร้างได้

       

ซึ่ง คำว่า นพ คือ เก้า มณีรัตนะ คือ แก้วแห่งทำ รวมกันแล้ว คือแก้วแห่งธรรม 9 ประการซึ่งประกอบด้วย พระอริยะ ทั้ง 8 คือ

1. โสดาปัตติมรรค

2. โสดาปัตติผล

3. สกทาคามีมรรค

4. สกทาคามีผล

5. อนาคามีมรรค

6. อนาคามีผล

7. อรหัตตมรรค

8. อรหัตตผล และ นิพพาน คือ 1